The Titans Power

Added by
KatyaSheveleva 11 apr
Editor
KatyaSheveleva 11 apr
Women
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points Trainer
Category 52 kg
1
Tazikova Sabina T1 2008 Ulyanovsk 50.20 20.0
25.0
32.5
25.0
32.02
2
Mamkina Anastasiya T1 2008 Ulyanovsk 51.20 20.0
25.0
32.5
25.0
31.54
1
Vavilova Ekaterina O 1987 Divitrovgrad 49.80 57.5
57.5
60.0
57.5
74.09 Зотов А.
Category 56 kg
1
Gorozhanina Olga O 1983 Ulyanovsk 56.00 50.0
52.5
55.0
55.0
64.71
Category 60 kg
1
Nazarova Rina O 1987 Respublika Tatarstan 58.50 47.5
50.0
52.5
52.5
59.70
Category 67.5 kg
1
Iskhakova Liana T1 2008 Ulyanovsk 65.00 30.0
35.0
40.0
40.0
41.96
1
Zubareva Ekaterina T2 2004 Ulyanovsk 65.30 25.0
30.0
35.0
30.0
31.37
Category 90 kg
1
Cherneva Marina M2 1970 Divitrovgrad 86.30 77.5
82.5
87.5
87.5
89.96
Men
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points Trainer
Category 52 kg
1
Chemarov Ivan T1 2011 Ulyanovsk 30.70 25.0
27.5
32.5
32.5
43.40 Кирпичёв С.
2
Chobanyan Edvin T1 2011 Ulyanovsk 39.60 25.0
27.5
32.5
32.5
43.40 Кирпичёв С.
Category 60 kg
1
Chobanyan Erik T1 2009 Ulyanovsk 57.10 32.5
35.0
37.5
37.5
33.50 Кирпичёв С.
1
Khisamutdinov Rail O 1998 Ulyanovsk 58.80 60.0
67.5
67.5
67.5
58.65 Степанов В.
Category 67.5 kg
1
Popkov Serafim T2 2002 Ulyanovsk 66.40 60.0
60.0
70.0
70.0
54.69
Category 75 kg
1
Vlasov Aleksandr J 1998 Dalnegorsk 69.90 150.0
155.0
157.5
155.0
116.28
1
Garifullov Rafael O 1995 Divitrovgrad 69.50 135.0
140.0
142.5
142.5
107.37 Лагутин Е.
2
Pankratov Vadim O 1997 Kazan 72.70 140.0
147.5
147.5
140.0
101.99 Суслов Н.
3
Alekseev Vladimir O 1987 Divitrovgrad 74.80 125.0
135.0
140.0
135.0
96.38
4
Karagodin Aleksandr O 1991 Ulyanovsk 73.70 122.5
127.5
132.5
127.5
91.98 Пономарев И.
1
Nikiforov Vladimir M1 1975 Ulyanovsk 74.80 135.0
140.0
145.0
140.0
107.74
Category 82.5 kg
1
Premel Ivan T2 2003 Ulyanovsk 81.70 120.0
127.5
135.0
127.5
85.92
1
Polovov Aleksey O 1994 Ulyanovsk 79.50 140.0
145.0
152.5
152.5
104.52
2
Pavlov Dmitriy O 1988 Ulyanovsk 79.80 145.0
150.0
150.0
145.0
99.15
3
Aryabkin Aleksey O 1988 Ulyanovsk 81.40 145.0
150.0
150.0
145.0
97.93
4
Daudrikh Aleksey O 1997 Penza 81.60 137.5
145.0
152.5
145.0
97.79
5
Glukhov Andrey O 1982 Ulyanovskaya oblast 82.00 127.5
127.5
145.0
127.5
85.73
Category 90 kg
1
Bondarenko Mikhail T1 2006 Divitrovgrad 86.90 125.0
125.0
135.0
135.0
140.0
87.79 Лагутин Е.
1
Yabbarov Albert J 1999 Divitrovgrad 83.00 135.0
140.0
145.0
145.0
96.79 Лагутин Е.
2
Goglidze Evgeniy J 1999 Divitrovgrad 83.60 120.0
130.0
135.0
135.0
89.73 Лагутин Е.
Category 100 kg
1
Filatov Aleksej T2 2002 Divitrovgrad 99.00 122.5
127.5
130.0
122.5
74.86 Лагутин Е.
1
Lagutin Evgeniy O 1988 Divitrovgrad 97.60 160.0
170.0
175.0
175.0
107.57
2
Zinnatov Bulat O 1994 Ulyanovsk 98.80 130.0
135.0
140.0
140.0
85.62 Съемщиков И.
Category 110 kg
1
Gorshunov Sergey M1 1976 Divitrovgrad 109.20 155.0
162.5
162.5
155.0
96.90
Absolute
Women
Name Result Weight Points
Teen 1
1
Iskhakova Liana 40.0 65.00 41.96
2
Tazikova Sabina 25.0 50.20 32.02
3
Mamkina Anastasiya 25.0 51.20 31.54
Teen 2
1
Zubareva Ekaterina 30.0 65.30 31.37
Open
1
Vavilova Ekaterina 57.5 49.80 74.09
2
Gorozhanina Olga 55.0 56.00 64.71
3
Nazarova Rina 52.5 58.50 59.70
Masters 2
1
Cherneva Marina 87.5 86.30 89.96
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Teen 1
1
Bondarenko Mikhail 135.0
140.0
86.90 87.79
2
Chemarov Ivan 32.5 30.70 43.40
3
Chobanyan Edvin 32.5 39.60 43.40
4
Chobanyan Erik 37.5 57.10 33.50
Teen 2
1
Premel Ivan 127.5 81.70 85.92
2
Filatov Aleksej 122.5 99.00 74.86
3
Popkov Serafim 70.0 66.40 54.69
Junior
1
Vlasov Aleksandr 155.0 69.90 116.28
2
Yabbarov Albert 145.0 83.00 96.79
3
Goglidze Evgeniy 135.0 83.60 89.73
Open
1
Lagutin Evgeniy 175.0 97.60 107.57
2
Garifullov Rafael 142.5 69.50 107.37
3
Polovov Aleksey 152.5 79.50 104.52
4
Pankratov Vadim 140.0 72.70 101.99
5
Pavlov Dmitriy 145.0 79.80 99.15
6
Aryabkin Aleksey 145.0 81.40 97.93
7
Daudrikh Aleksey 145.0 81.60 97.79
8
Alekseev Vladimir 135.0 74.80 96.38
9
Karagodin Aleksandr 127.5 73.70 91.98
10
Glukhov Andrey 127.5 82.00 85.73
Masters 1
1
Nikiforov Vladimir 140.0 74.80 107.74
2
Gorshunov Sergey 155.0 109.20 96.90