ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
230254 m Tikhonov Aleksandr Odessa 1985 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230253 m Yanev Vladimir Odessa 1983 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230252 m Cebotari Samir Moldova 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230251 m Vasilyev Viktor Chornomorsk (Ilyichevsk) 1997 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230250 m Prygun Aleksandr Odessa 1982 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230249 m Istratii Sergiu Moldova 2000 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230248 m Buivan Kristian Moldova 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230247 m Sivak Aleksandr Odessa 1995 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230246 m Sokolovskiy Sergey Chornomorsk (Ilyichevsk) 1976 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230245 m Shirokov Yuriy Odessa 1995 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230244 m Obada Pavel Odessa 2000 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230243 f Ushkova Veronika Odessa 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230242 f Savva Irina Odessa 1985 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230241 m Bogoslov Andrei Moldova 1999 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230240 m Babanin Maksim Odessa 1979 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230239 m Korchinskiy Aleksandr Odessa 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230238 m Kamenskiy Vladimir Odessa 1955 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230237 m Dzhabrailov Alan Chornomorsk (Ilyichevsk) 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230236 m Sichkar Aleksandr Odessa 1991 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug
230235 m Zhabitskiy Aleksey Odessa 2007 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 aug