Volgodonsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
165538 m Mirzaev Murad Volgodonsk 1998 1 0 0 / 0 Power35
15 nov 2017
165537 m Cherepanov Mikhail Volgodonsk 1997 6 0 0 / 0 Power35
15 nov 2017
165534 m Rozhkov Sergey Volgodonsk 1993 3 0 0 / 0 Power35
15 nov 2017
165533 m Chernov Sergey Volgodonsk 1998 2 0 0 / 0 Power35
15 nov 2017
165532 m Pustovoy Eduard Volgodonsk 1978 9 0 0 / 0 Power35
15 nov 2017
165531 m Makoshenko Maksim Volgodonsk 1980 8 0 1 / 0 Power35
15 nov 2017
165530 m Tkachuk Evgeniy Volgodonsk 1988 8 0 3 / 0 Power35
15 nov 2017
165527 f Stukovina Irina Volgodonsk 1984 4 0 0 / 0 Power35
15 nov 2017
162146 m Kramskoy Andrey Volgodonsk 1976 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 oct 2017
162145 m Goreshnev Vitaliy Volgodonsk 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 oct 2017
153130 m Volf Boris Volgodonsk 1989 1 0 0 / 0 Power35
1 may 2017
153123 m Samarenko Igor Volgodonsk 1999 3 0 0 / 0 Power35
1 may 2017
153122 f Pobirukhina Anna Volgodonsk 1990 1 0 0 / 0 Power35
1 may 2017
153121 f Redko Polina Volgodonsk 2000 1 0 0 / 0 Power35
1 may 2017
149301 m Glebov Roman Volgodonsk 1997 1 0 0 / 0 Power35
10 mar 2017
149300 m Lesik Yuriy Volgodonsk 1997 1 0 0 / 0 Power35
10 mar 2017
149299 m Smirnov Vladimir Volgodonsk 1998 2 0 0 / 0 Power35
10 mar 2017
149298 m Shevchenko Vladimir Volgodonsk 1998 4 0 0 / 0 Power35
10 mar 2017
149297 f Blinova Mayya Volgodonsk 1987 4 0 0 / 0 Power35
10 mar 2017
149296 f Tsulaya Irina Volgodonsk 1984 5 0 0 / 0 Power35
10 mar 2017